Estem en fase de proves i pot ser que algunes de les funcionalitats de la web encara no estiguin disponibles.

Les
comunitats energètiques

Les comunitats energètiques locals permeten la implicació de la ciutadania en la transició energètica, empoderant-la per afavorir la implementació de les energies renovables.

La transició energètica 100% renovable és urgent i necessària

En els últims anys s’han detectat uns nivells de contaminació i escalfament global alarmants, els quals suposen una amenaça real pel planeta. Combatre l’impacte ambiental s’ha convertit en un repte en el qual els agents públics i privats i la ciutadania tenim un paper molt important.

La transició energètica 100% renovable és una solució davant aquest repte mundial, contribuint al canvi de paradigma radical en la concepció del sector energètic. Aquesta transformació passa per la implementació de fonts energètiques amb petjada ecològica gairebé nul·la, a diferència de les fonts procedents de combustibles fòssils actuals (petroli, gas natural o carbó).

Aquesta transició, basada en l’autogestió, contribueix també a la descentralització de la producció energètica, que permetrà no dependre tant de l’actual monopoli energètic que té com a objectiu maximitzar el propi benefici.

En un context en el qual el preu de l’energia va a l’alça i els mòduls solars cada vegada són més assequibles, les comunitats energètiques es converteixen en una inversió rendible i segura, alhora que permeten reduir la dependència.

Instal·lacions d’autoconsum compartit amb compensació d’excedents

Veure document

Com funciona
l’autoconsum
compartit?

  • Mitjançant un Acord de Repartiment entre els participants de la comunitat energètica s’estableix com es distribueix l’energia generada entre els usuaris.

  • El comptador de generació registra l’energia generada pels mòduls solars durant el període d’una hora (Energia Horària Neta Generada).

  • A l’energia generada se li aplica el coeficient de repartiment de cada participant de l’autoproducció col·lectiva (Energia Horària Neta Generada Individualitzada).

  • Cada usuari rebrà l’Energia Horària Neta Individualitzada que li correspongui segons el seu coeficient de repartiment assignat. D’aquesta, l’usuari consumirà la que necessiti (Energia autoconsumida Individualitzada) segons els dispositius elèctrics que estiguin actius durant les hores de generació energètica dels panells. En cas que l’usuari no consumeixi tota l’energia rebuda i generi un excedent (Energia Horària Excedentària Individualitzada), aquest es vendrà en la xarxa. En tots dos casos, l’energia autoconsumida i l’energia excedentària individualitzades generaran un estalvi econòmic en la factura de l’usuari.

Què són
els coeficients de repartiment?

El coeficient de repartiment del participant d’una instal·lació comunitària és el percentatge de l’autoconsum compartit d’energia que li correspon a cada usuari que forma part. Aquest tindrà un valor d’entre 0 i 1, sent 1 la suma total dels coeficients de repartiment dels participants de la comunitat energètica. És convenient optimitzar-los per a adaptar-los a la demanda de cada integrant de la comunitat.

Els coeficients de repartiment són horaris, és a dir que per cada hora de l’any existeix un coeficient per a cada usuari. Aquests poden ser revisats cada 4 mesos, si és necessari, i d’aquesta manera s’assegura una contínua optimització de l’autoconsum.

Exemple pràctic:

Els coeficients de repartiment tenen una gran rellevància quan els participants de l’autoconsum compartit tenen perfils de consum molt diferents. Per exemple, si una escola formés part de la comunitat energètica, hauria de tenir un coeficient de repartiment elevat durant el matí i el migdia, i de dilluns a divendres. En canvi, en hores no lectives o els caps de setmana, aquest hauria de disminuir. D’altra banda, s’hauria d’augmentar el coeficient de repartiment d’altres participants que tinguin consum en aquestes hores, per exemple famílies que posen rentadores els caps de setmana.

D’aquesta manera, si s’optimitzen els coeficients de repartiment, els participants rebran una major quantitat d’energia en el moment de més consum. Això provocarà no haver de comprar tanta energia de la xarxa, ja que gran part o la totalitat d’aquesta serà autoconsumida. Per tant, un major autoconsum es traduirà en majors estalvis econòmics per participant, i en conseqüència per a tota la comunitat.

L’autoconsum col·lectiu està regulat segons el Reial decret 244/2019.

Ets professional?

Si vols formar part del nostre projecte, posa’t en contacte amb nosaltres.

Contacta’ns